Ανακοινώσεις Τμήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης

«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

με Κ.Α. 80573 (κωδικός MIS: 5089190) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΥΤΝ469Β7Δ-Β1Ε) 

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθηνη Δήκωση