Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 17883/18.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης»

Ανακοίνωση