Διοίκηση

1.2Διοίκηση

Όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι ο Προέδρος του Τμήματος και η Συνέλευση του Τμήματος.

 

Πρόεδρος Τμήματος: Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες), εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. και εκπρόσωπο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.