Πρακτικής Άσκησης

1.1.2Πρακτική Άσκηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 

Βαρζάκας Θεόδωρος Καθηγητής

Κουτρουμπής Φώτιος, Λέκτορας Εφαρμογών

Ρεκούμη Κωνσταντίνα Λέκτορας Εφαρμογών

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ.

Η επιτροπή:

Φροντίζει για τη δημιουργία σχέσεων με φορείς που θα προσφέρουν θέσεις στους φοιτητές και οι οποίοι θα συνάδουν με το αντικείμενο των σπουδών τους και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τους Συμβούλους Σπουδών των φοιτητών καθορίζουν τον Επόπτη Καθηγητή των φοιτητών που πραγματοποιούν ΠΑ, ο οποίος εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τους φοιτητές/τρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ασκηθούν με Πρακτική Άσκηση.

Το φθινόπωρο κάθε έτους αποτιμά την πορεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του περασμένου ακαδημαϊκού έτους με στόχο την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων του επόμενου κύκλου της Πρακτικής Άσκησης.

Συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Τμήμα, που κοινοποιείται στην ΟΜΕΑ. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής: κατάλογο φορέων που απασχόλησαν φοιτητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Π.Α. και προτάσεις βελτίωσης, όπου χρειάζεται.