Προγράμματος Σπουδών

1.1.4Προγράμματος Σπουδών

      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Καπόλος Ιωάννης Καθηγητής

Παπαδέλλη Μαρίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος των φοιτητών του Τμήματός

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η επιτροπή αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ και ένα εκπρόσωπο των φοιτητών.

Σχεδιάζει και ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, διαπιστώνοντας πιθανές επικαλύψεις ή κενά.

Λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις και μεριμνά για την μεσο/μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Συνεργάζεται με την Συμβουλευτική Επιτροπή (advisoryboard) του Τμήματος

Προτείνει συμπληρώσεις, επικαιροποιήσεις ή αναμορφώσεις  του Προγράμματος Σπουδών με σχετική εισήγηση που κατατίθεται ετησίως στη Συνέλευση του Τμήματος.

Λαμβάνει υπόψη εάν το Πρόγραμμα Σπουδών συνάδει με τα αντίστοιχα εθνικά και κυρίως με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών και αναζητά προτάσεις οι οποίες κρίνονται καινοτόμες.

Βεβαιώνει την αντιστοιχία του φόρτου απασχόλησης των φοιτητών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS και προχωρά σε αναμορφώσεις των ECTS.

Βεβαιώνει ότι η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής και εποικοδομητική και την λαμβάνει υπόψη για την διαμόρφωση των προτάσεών της.

Συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στο Τμήμα που κοινοποιείται στην ΟΜΕΑ.