Γενικές Πληροφορίες

2.1Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» διαρκεί 10 εξάμηνα (5 έτη) και αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή διπλώματος στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» που αντιστοιχεί στο επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (https://proson.eoppep.gr/el)

 

Στο μέλλον και μετά από πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα απονέμει αδιάσπαστο τίτλο σπουδών Δίπλωμα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (integratedmaster).

 

Ο προσανατολισμός του πρόγραμμα σπουδών είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών στο αντικείμενο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Τροφίμων.

 

Σκοπός του ΠΠΣ

 

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην επιστήμη και την τεχνολογία των τροφίμων που εδράζεται στις απαραίτητες γνώσεις θετικών, τεχνολογικών και οικονομικών επιστημών.

 

Η προετοιμασία των αποφοίτων για τη στελέχωση των βιομηχανιών τροφίμων, φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως ερευνητικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, ελεγκτικές/ρυθμιστικές αρχές, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.

 

Η ανάπτυξη της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας και η δημιουργία νέων επιστημόνων στα αντικείμενα της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων.

 

Η ανάπτυξη συνεργασιών με τη βιομηχανία τροφίμων με στόχο την διάχυση της επιστημονικής γνώσης και τη διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τροφίμων.

 

Δυνατότητα πρόσβασης σε περαιτέρω σπουδές

 

Το δίπλωμα του Τμήματος παρέχει την δυνατότητα στους αποφοίτους του να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών 2ου και 3ου κύκλου.

 

Δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι (ενδεικτικά):

 

σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας, μεταποίησης και συντήρησης τροφίμων τόσο στην παραγωγή όσο και στον ποιοτικό έλεγχο.

 

σε εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και με δυνατότητα ίδρυσης τέτοιων εργαστηρίων

 

στην εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων ή πρώτων υλών αυτών

 

ως σύμβουλοι επιχειρήσεων τροφίμων με ρόλο συμβουλευτικό αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

 

σε οινοποιεία

 

σε ερευνητικά κέντρα

 

σε ελεγκτικές/ρυθμιστικές αρχές (Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.) και διεθνείς οργανισμούς