Μαθησιακά Αποτελέσματα

2.2Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προκρίνει την φοιτητοκεντρική διδασκαλία στην οποία η κλασσική μετωπική διδασκαλία συνδυάζεται με την αντίστροφή τάξη, ενεργό συμμετοχή, αυτόνομη μάθηση, ατομική εργασία και εργασία σε ομάδες. Σκοπός είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευσής των φοιτητών ώστε να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να διεκδικήσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας.

Με την ολοκλήρωση τω σπουδών οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να :

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

  περιγράφουν την σύσταση των τροφίμων.

  γνωρίζουν τις μεθόδους ανάλυσης των τροφίμων.

  κατανοούν τις μεθόδους επεξεργασίας των τροφίμων.

  διακρίνουν τις τεχνικές συντήρησης και συσκευασίας των τροφίμων καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των τροφίμων.

  αναγνωρίζουν τις διεργασίες αλλοίωσης και υποβάθμισης των τροφίμων.

  κατανοούν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας των τροφίμων.

  γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της παραγωγής και εμπορίας των τροφίμων.

  περιγράφουν τις αρχές εμπορίας και marketing των τροφίμων.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  προσδιορίζουν την σύσταση νέων τροφίμων

  συσχετίζουν την σύσταση των τροφίμων με τις μεθόδους επεξεργασίας τους

  να σχεδιάζουν νέα τρόφιμα

  επιλύουν προβλήματα συντήρησης και επεξεργασίας τροφίμων

  ελέγχουν την ποιότητα των τροφίμων

  υλοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή τροφίμων

  διαχειρίζονται σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

  εφαρμόζουν τη νομοθεσία στα στάδια παραγωγής και εμπορίας των τροφίμων

  κατανοούν την συμπεριφορά των καταναλωτών

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

  επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης των τροφίμων.

  υποδεικνύουν βέλτιστες διαδικασίες παραγωγής και συντήρησης τροφίμων.

  αξιολογούν την ασφάλεια των τροφίμων

  εγκαθιστούν συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

  αποφασίζουν για τις τεχνικές επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων

  σχεδιάζουν νέα προϊόντα

  ερμηνεύουν επιστημονικά δεδομένα στο πεδίο των τροφίμων

  ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες σε όλο το φάσμα παραγωγής, συντήρησης και διακίνησης των τροφίμων

  αξιολογούν τις τάσεις της αγοράς των τροφίμων