Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών ¨Επιστήμης κ Τεχνολογίας Τροφίμων"

2.1.5Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμης κ' Τεχνολογίας Τροφίμων"

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογία Τροφίμων» (ΤΕΤΡΟ) του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου έχουν δύο δυνατότητες:

α) να λάβουν το πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και να έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνολόγου Τροφίμων των πρώην ΤΕΙ, σύμφωνα το Άρθρο 1, ΠΔ 78, ΦΕΚ 36/07 02-1989, Τεύχος Πρώτο.

β) να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» (ΕΠΙΤΕΤΡΟ) με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΤΡΟ (ΤΕΙ). Σε αυτά συμπεραίνεται η 6μηνή Πρακτική Άσκηση και η Πτυχιακή Εργασία
  • Να μην έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής στο ΤΕΤΡΟ.
  • Να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» (Πανεπιστημίου) εντός 60 ημερών από την ημέρα που κατατέθηκε η τελευταία βαθμολογία στο Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΤΡΟ.

Η αίτηση μπορεί να ανακληθεί με νέα αίτηση το αργότερο μέχρι έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης.

  • Να μην έχουν λάβει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών του Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΤΡΟ (ισοδυναμεί με λήξη πτυχίου).

Για όσους ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» ισχύει ότι:

  • Για να λάβουν το Δίπλωμα στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα που συγκεντρώνουν 300 διδακτικές μονάδες (ECTS).
  • Μαθήματα του ΕΠΙΤΕΤΡΟ που έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του ΤΕΤΡΟ δεν χρειάζεται να τα παρακολουθήσουν και να εξεταστούν εκ νέου. Οι φοιτητές πιστώνονται με τις διδακτικές μονάδες (ECTS) αυτών των μαθήματων.
  • Θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα του ΕΠΙΤΕΤΡΟ (μαθήματα ένταξης), που δεν έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του ΤΕΤΡΟ, ώστε να συμπληρώσουν τα ECTSπου υπολείπονται μέχρι τα 300 που απαιτούνται για την λήψη του Διπλώματος στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων».
  • Τα ECTSμαθημάτων του ΤΕΤΡΟ που δεν έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του ΕΠΙΤΕΤΡΟ δεν συνυπολογίζονται για την λήψη του Διπλώματος στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων».

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την ένταξη στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» (ΕΠΙΤΕΤΡΟ) και τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων αναφέρονται στο Μεταβατικές Διατάξεις και Οδηγός αντιστοιχίσεων των Προγραμμάτων Σπουδών και στο Οδηγίες υπολογισμού πιστωτικών μονάδων για φοιτητές ένταξης