ΕΡΕΥΝΑ

7Έρευνα

Στόχος του Τμήμα τος είναι η προαγωγή και διευκόλυνση της ερευνητικής δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ. Το Τμήμα ενθαρρύνει την έρευνα σε όλο τα πεδία που σχετίζονται με το αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

 

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την διδακτική δραστηριότητά τους και συμβάλει στην συνεχή επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων με τις τελευταίες εξέλιξης της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

 

Αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το προσωπικό του Τμήματος είναι:

 • Έλεγχος γνησιότητας και αυθεντικότητας τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης
 • Μελέτη της συνολικής ποιότητας των τροφίμων που αφορά τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά, τη σταθερότητα, τη θρεπτική αξία και την ασφάλεια
 • Εφαρμογή τεχνολογιών omics στη μελέτη τροφίμων ζύμωσης
 • Γονιδιωματική, Φυσιολογία, Τεχνολογικές και Προβιοτικές ιδιότητες οξυγαλακτικών βακτηρίων με έμφαση στις τεχνολογικές ιδιότητες για τη χρήση τους στην παραγωγή των τροφίμων
 • Βιολογία τροφιμογενών παθογόνων
 • Μελέτη μικροβιακού οικοσυστήματος ζυμούμενων τροφίμων
 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Ποιότητα ελαιολάδου
 • Τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης
 • Διασυνδεδεμένα πολυμερή για δέσμευση τοξινών
 • Προσδιορισμός αντιοξειδωτικών σε τρόφιμα
 • Τροποποίηση υλικών συσκευασίας
 • Ανάπτυξη συζυγιακών μακρομορίων ως χημειοανιχνευτές
 • Σταθερότητα γαλακτωμάτων
 • Αρωματικά συστατικά τροφίμων
 • Ασφάλεια τροφίμων
 • Μελέτη διφασικών ιδιοτήτων με εφαρμογή σε θέματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα, το περιβάλλον και τα υλικά.
 • Υπολογισμοί συντελεστών διάχυσης, συντελεστών προσρόφησης - εκρόφησης, συντελεστών κατανομής σε διεπιφάνειες, αλληλεπιδράσεις με στερεές επιφάνειες, συνεργιστικά φαινόμενα, υπολογισμοί ταχυτήτων εναπόθεσης και πιθανότητας αντίδρασης καθώς επίσης και μέτρηση επιφανειακών ενεργειών σε στερεές επιφάνειες
 • Χαρακτηρισμός κολλοειδών ουσιών και μακρομορίων με τη βοήθεια χρωματογραφικών τεχνικών
 • Χαρακτηρισμός βιομορίων και ζυμών με χρωματογραφικές τεχνικές
 • Χρήση βιοκαταλυτών και γενετική τροποποίηση ζυμών για παραγωγή αλκοόλης και κινητική μελέτη της αλκοολικής ζύμωσης με χρωματογραφικές τεχνικές
 • Προσδιορισμοί επιμολυντών σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και μελέτη της δράσης διαφόρων παραγόντων στη μείωση της παρουσίας τους.