7.1Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος

Α) Σε εξέλιξη

«Δημιουργία Επιστημονικής Υποδομής Μελέτης, Διατήρησης & Εκμετάλλευσης της Βιοποικιλότητας Μικροβιακών Κοινοτήτων Παραδοσιακών Τροφίμων Ζύμωσης & Οίνων Περιφέρειας Πελοποννήσου» («Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» 2019, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία») Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ιωάννη Καπόλο.

«Συμπλήρωση και Επέκταση των Ερευνητικών Υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» («Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας» 2020, του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ιωάννη Καπόλο.

"Rethinking packaging for circular and sustainable food supply chains of the future" (European Cooperation in Science and Technology, COST Circul-a-bility). Workinggroup 4 /cerealsandconfectionary. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Aarhus, Δανία.

"Enhancing higher education on COmpexSYstem THINKING for sustainable development" (COSY THINKING). Project Number: 2020-1-ΣΕΟ1-ΚΑ203-077872. Συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

«Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»(«Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» 2019, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία») Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τμήμα Γεωπονίας.

  1. ”  Ιανουάριος 2020- Δεκέμβριος 2022)

Β) Ολοκληρωμένα

«Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μια δεξαμενή νέων οξυγαλακτικών βακτηρίων για χρήση ως εναρκτήριων καλλιεργειών» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. ΛΑΤΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ 2009). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Παπαδέλλη.

Χαρακτηρισμός σωματιδίων αμύλου και διερεύνηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης των σωματιδίων αυτών με αρωματικές ενώσεις.'' ΑρχιμήδηςΙΙΙ (ΥΠΔΒΜΘ/ΕΥΔ).Επιστημονικός Υπεύθυνος Ι. Καπόλος

«Μελέτη διατροφικής αξίας της παραδοσιακά καλλιεργούμενης ποικιλίας τομάτας “ΧΟΝΤΡΟΚΑΤΣΑΡΗ» Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ι.Σπηλιόπουλος

«Molecular Analysis and Mechanistic Elucidation of the Functionality of Probiotics and Prebiotics in the Inhibition of Pathogenic Microorganisms to Combat Gastrointestinal Disorders and to Improve Human Health» (QLRT-01179, 2002-2005).ΓεωπονικόΠανεπιστήμιοΑθηνών

«Συμβολή των μυκορριζών στην αειφορικότητα οριακών μεσογειακών συστημάτων – ανάπτυξη μυκορριζικών εμβολίων» (ΘΑΛΗΣ 2012-2015). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

«Μελέτη οικο-συστήματος ανάπτυξης του απειλούμενου με εξαφάνιση λόγω ανθρωπογενών δράσεων αυτοφυούς των αμμωδών ακτών φυτού Pancratiummaritimum (Amaryllidaceae) και ανάπτυξη πρωτοκόλλου διατήρησης γενετικού υλικού με ιστοκαλλιεργητικές και συμβατικές μεθόδους» (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ 2004-2006). ΤΕΙ Καλαμάτας

«Εφαρμογή της Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας στα λαχανικά – Έτοιμες Σαλάτες» (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι 2003-2005). ΤΕΙ Καλαμάτας,

«Βιοσύνθεση και ρύθμιση του λαντιβιοτικούμασεδοσίνη – μοριακή και τεχνολογική προσέγγιση» (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2004-2006). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

‘’Ανάλυση των βιοχημικών συστατικών ενδημικών, απειλούμενων φαρμακευτικών φυτών του Ταϋγέτου και προτάσεις για την εμπορική τους αξιοποίηση" Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, Τμημα Γεωπονίας ΤΕΙ Πελοποννήσου

Συγγραφή συγγράμματος ''Χημεία'' (κωδικός 15407), πρόσκληση 4 «Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες», ΠΕ2 «Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων», του έργου «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συδσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων» Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΜΠ

΄΄Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας για τη μελέτη της ανταλλαγής ρύπων μεταξύ ατμοσφαιρικού και υδάτινου περιβάλλοντος΄΄. ΕΠΕΑΚ ΙΙ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι.

΄΄Μελέτη των διαφασικών επιφανειακών ιδιοτήτων των κολλοειδών με την τεχνική της μονοφασικής χρωματογραφίας φυγοκεντρικού πεδίου΄΄. ΕΠΕΑΚ ΙΙ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.

΄Σύγχρονες εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων στην ανάλυση φυτοφαρμάκων και τη βιορόφηση΄΄.ΕΠΕΑΚ ΙΙ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.

΄΄Νέοι ακινητοποιημένοιβιοκαταλύτες για αύξηση παραγωγικότητας, βελτίωσης ποιότητας κρασιού και για βιομηχανοποίηση τους στην οινοποιία΄΄. ΠΕΝΕΔ 2003.

΄΄Μηχανισμός της αλληλεπίδρασης αερίων ρύπων και υδάτινου περιβάλλοντος: Μελέτη της επίδραση της θερμοκρασίας, του pΗ και των επιφανειακών υμενίων΄΄. Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρόγραμμα Καραθεοδωρή).

΄΄Μοντελοποίηση και προσομοίωση των φυσικοχημικών διαδικασιών στην ατμόσφαιρα για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης;’’ ΓΓΕΤ (Π.Ε.Π.-Δ.Ε.)

΄΄Ίδρυση και λειτουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου προσδιορισμού μυκοτοξινών (αφλατοξινών και ωχρατοξινών) σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα΄΄. ΓΓΕΤ (Π.Π.Κ.-Δ.Ε.).

΄΄Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου προσδιορισμού μυκοτοξινών με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών τροφίμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας΄΄. ΓΓΕΤ (Π.Π.Κ.-Δ.Ε.).

΄΄Στρατηγική της αντιμετώπισης του προβλήματος     των αφλατοξινών στα ξερά σύκα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας της συκιάς.΄΄. ΑρχιμήδηςΙΙΙ (ΥΠΔΒΜΘ/ΕΥΔ).